Vilkår for pakkereise arrangert av OrkideEkspressen

Vilkårene gjelder for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om pakkereiser av 15. juni 2018, § 2-1, med senere endringer.
En pakkereise er kombinasjoner av minst to reiseelementer som er tilrettelagt for å settes sammen, og hvor man forholder seg til samme kontraktspartner/selger.
Vilkårene er utformet i samsvar med pakkereiseloven og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven. Vilkårene samsvarer med og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene, og regulerer forholdet mellom avtalens parter: OrkideEkspressen som arrangør, og den/de reisende som forbruker.

Merk at pakkereiser, som ikke hovedsakelig er til personlig bruk, ikke dekkes av pakkereiselovens bestemmelser.

Nettsider og trykksaker

Våre nettsider og trykksaker oppdateres jevnlig, men vi gjør oppmerksom på at endringer kan inntreffe, som for eksempel byggearbeider og trafikkforhold. I vårt salgsmateriale benytter vi egne og andres bilder, som turistkontorers og hotellers bilder. Disse bildene kan være tatt med vidvinkelobjektiv, som kan få basseng og rom til å se større ut enn de er i virkeligheten. Bildene blir gjerne tatt når været er fint og hotellet viser seg fra sin beste side. Merk også at hotellene har andre romkategorier enn de som er avbildet på våre nettsider.  Hotellene foretar som oftest bygge- og renoveringsarbeid i lavsesong.

1.        Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått når skriftlig bekreftet bestilling er mottatt av OrkideEkspressen. Muntlig bestilling er først bindende mellom partene når depositum for reisen eller avtalt betaling for denne er foretatt ved avtalefestet forfallsdato. Med mindre den reisende kan dokumentere at betaling av depositum har funnet sted innen fristen, er OrkideEkspressen ubundet av bestillingen dersom pengene ikke er kommet på OrkideEkspressens konto 2 dager etter forfallsdato. Depositumsfaktura blir sendt med forfall to uker etter bestilling mens hovedfaktura blir sendt cirka to måneder før avreise med forfall cirka 6 uker før avreise. Merk at det kan forekomme strenge uttak- og avbestillingsregler for flybilletter, hotell, landarrangement og cruise som tilsier høyere depositum eller sikring av innbetaling på et tidligere tidspunkt.

Eventuelle misforståelser ved muntlig bestilling av reise er på den reisendes risiko. Det er samtidig kundens ansvar å påse at det oppgis korrekt navn på bestillingstidspunktet slik at reiseplan og reisedokumenter er i overenstemmelse med pass. Dersom navn er feilstavet risikerer den reisende å bli avvist på flyplassen. Ved feilstavelser må rettelse foretas så raskt som mulig. Retting av navn kan innebære høye gebyrer.

Hovedreisende er den som reserverer reisen og som inngår avtalen med OrkideEkspressen. Alle endringer og avbestillinger må gjøres av hovedreisende. Medreisende som ønsker å gjøre endringer må gjøre dette via hovedreisende. Hovedreisende har ansvaret for at han er tilgjengelig for viktige beskjeder (ved for eksempel endringer på fly-tidene) på adressen, e-post og telefonnummer som er oppgitt til OrkideEkspressen.

Reisende som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre/foresatte, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre/foresatte.

Fullmakt under 18 år

Skriftlig bekreftelse skal sendes til OrkideEkspressen samtidig med bestilling. OrkideEkspressen påtar seg ikke ansvar for reisende som ikke overholder informasjonsplikten, og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre/foresatte.

2.        Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling, bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen ifølge avtale mellom partene.
Videre er opplysninger OrkideEkspressen har gitt i trykksaker, på nettsider og annet informasjonsmateriell e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for den reisendes kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.
Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs osv.) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen. Tilbud den reisende måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i reisens pris, anses ikke som en del av pakkereisen.

3.        Reisens pris

3.1      Prisen

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Vi gjør oppmerksom på at enkelte land opererer med flyplass-skatter som må betales lokalt ved avreise. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker den reisende måtte ha knyttet til sin bestilling.
Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten.
Prisen for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt.
OrkideEkspressen tar forbehold om å endre priser og ytelser osv. som er beskrevet i program, brosjyre, på nettsider, i prisliste eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon, dersom omstendighetene utvikler seg i den reisendes favør, jfr. Pakkereiselovens § 4-5.
Varselet om prisøkning må være meddelt den reisende senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Den reisende kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.
En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir den reisende rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Den reisende må i så fall gi OrkideEkspressen beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 3 dager etter at varsel om prisforhøyelse er mottatt på hans adresse.

3.2      Depositumets størrelse

Etter mottatt bekreftelse av reisen skal det innbetales et depositum på kr 1500,- pr. person. Depositumet skal være innbetalt av den reisende innen 2 uker etter at reisen er bekreftet. Merk at depositum kan overstige kr 1500,- for enkelte arrangementer. Dette gjelder hvor OrkideEkspressen står overfor spesielle økonomiske forpliktelser overfor sine leverandører før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren eller spesielle landarrangement (hotell, utflukter osv.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet.

Innbetaling av depositumet bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene, og er kjent med de øvrige reisevilkårene.

4.        Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1      Avbestillingsforsikring og reiseforsikring

Vi anbefaler sterkt at du tegner reiseforsikring før du skal reise, samt avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikring gjelder ved avbestilling grunnet sykdom og må tegnes før bestilling av reisen. Vi anbefaler reiseforsikring hos Europeiske: www.europeiske.no
Europeiske tilbyr helårs- og enkeltforsikringer. Forsikringene omfatter blant annet forsinkelse, reisesyke hjemtransport, ulykke, reisegods, reiseansvar og rettshjelp. Europeiske har et verdensomspennende nettverk, og har etablert skadeservicekontorer i alle verdensdeler. I deres nettverk inngår også Sjømannskirken og andre kvalitetssikrede samarbeidspartnere.
Dersom slik reiseforsikring ikke tegnes, er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort (Tidl. Trygdekontorets skjema E 111) for reiser innen Europa.
Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

4.2      Innreisebestemmelser

OrkideEkspressen skal senest ved bestilling av reisen underrette den reisende om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at den reisende må gi OrkideEkspressen de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr. Pkt. 1. Den som foretar en bestilling for andre plikter således å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise.
Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.
Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.
Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal OrkideEkspressen gi den reisende beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3      Helseopplysninger

Den reisende skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4      Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

4.5      Reisegarantifondet

OrkideEkspressen, Østerdal Reisebyrå AS stiller til enhver tid lovbestemt garanti til Reisegarantifondet, Boks 1807 Vika, 0123 Oslo, tlf. 51 85 99 40.

5.        Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

5.1      Avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for den reisende.  Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra OrkideEkspressen til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.
Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom den reisende kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2      Avbestilling mot vederlag

Den reisende kan selv avbestille reisen etter følgende regler:
Ved avbestilling av pakkereise inntil 45 dager før avreise, og reisen ikke er innbetalt i sin helhet, refunderes reisen bortsett fra depositumet. Ved avbestilling av pakkereise 44 til 30 dager før avreise, eller fra det tidspunkt man betaler inn reisen, taper man 50 % av reisens pris. Ved avbestilling av pakkereise 29 til 15 dager før avreise taper man 75 % av reisens pris. Ved avbestilling 14 dager eller mindre før avreise, eller du ikke møter til avgang, tapes 100 % av reisens pris, ekskl. refunderbare flyskatter (merk at enkelte flyskatter ikke er refunderbare). Utstedte visum refunderes ikke, uavhengig av avbestillingstidspunkt.
Vær oppmerksom på at det ofte gjelder strengere avbestillingsregler. En del billetter krever rask utstedelse og har dermed strengere refusjonsregler. Det kan også forekomme spesielle avbestillingsregler i forhold til hotell, annet landarrangement og cruise. I forbindelse med høysesong, som for eksempel jul, påske og sommer, kan det også forekomme særskilte avbestillingsregler. Dersom avbestillingsreglene for den aktuelle reisen avviker fra våre generelle regler vil dette bli opplyst om på hovedfakturaen.

Ved avbestilling må enkelte reisedokumenter returneres før eventuell refusjon utbetales. Behandlingstiden for refusjoner er på inntil 4 uker.

Dersom bestillingen omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, vil OrkideEkspressen refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merkostnad som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra gjenværende deltagere.

For gruppereiser kan spesielle reisevilkår gjelde. Kontakt OrkideEkspressen for mer informasjon.

5.3      Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsforsikring

Dersom den reisende har skaffet avbestillingsforsikring, har den reisende rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Den reisende plikter å underrette OrkideEkspressen om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Avtalen om avbestillingsforsikring er bindende fra inngåelse til reisens begynnelse.
Avbestillingsforsikringen gir rett til avbestilling dersom den reisende selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at den reisende da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer den reisende eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at den reisende gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.
Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende ved bestillingstidspunktet, selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.
Den reisende plikter å gi OrkideEkspressen beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest en måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. person.
Dersom bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede.
Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsforsikringen.
OrkideEkspressen har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4      Overdragelse av pakkereisen

OrkideEkspressen formidler flybilletter med ordinære rutefly. Ruteflyselskapene tillater som hovedregel ikke at reisen overdras til andre.

5.5      Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot å betale et endringsgebyr på kr. 300,- pr. person pr. endring, forbeholdt at OrkideEkspressen har mulighet til å etterkomme ønsket endring.   Overstiger OrkideEkspressens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling og reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde. Etter at reisen er innbetalt og reisedokumenter er utstedt vil det som hovedregel kunne forekomme høyere gebyrer for endring.

6.        OrkideEkspressens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

6.1      For få tilmeldte

OrkideEkspressen kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel OrkideEkspressen i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. OrkideEkspressen plikter å gi den reisende skriftlig beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig og ikke senere enn 30 dager før avreise.

6.2      Hindring utenfor arrangørs kontroll

OrkideEkspressen kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom OrkideEkspressen kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor OrkideEkspressens kontroll og som OrkideEkspressen med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken OrkideEkspressen selv eller noen OrkideEkspressen er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.
Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor OrkideEkspressens kontroll, plikter OrkideEkspressen å refundere den reisende alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har den reisende rett til å delta i en annen pakkereise dersom
OrkideEkspressen kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den billigere, kan den reisende kreve differansen tilbakebetalt.
Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke OrkideEkspressen ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at OrkideEkspressen eller den reisende avbryter den pga. slike forhold, vil den reisende likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. OrkideEkspressen plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for den reisende. Må reisen avbrytes, plikter OrkideEkspressen å frakte den reisende tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for den reisende. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.
Dersom OrkideEkspressen unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og den reisende må besørge hjemreisen selv, er OrkideEkspressen ansvarlig for eventuelle merutgifter den reisende pådrar seg som en følge av dette.

6.3      Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

OrkideEkspressen kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for den reisende etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

OrkideEkspressen plikter å underrette den reisende skriftlig så snart som mulig dersom OrkideEkspressen ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. OrkideEkspressen skal samtidig opplyse den reisende om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for den reisende etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har den reisende ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.
Informasjonen om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpig. Endelig informasjon fremgår av billetten. Vi forbeholder oss rett til å korrigere flytiden, dersom endringer inntreffer på et senere tidspunkt. Eventuelle endringer vil bli meddelt den reisende skriftlig eller muntlig. Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket.

7.        Partenes plikter

7.1      OrkideEkspressens plikter

OrkideEkspressen skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. Pkt. 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal OrkideEkspressen i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.
OrkideEkspressen skal snarest mulig opplyse om forhold som forstås, eller bør forstås, som kan ha betydning for den reisende. OrkideEkspressen må i denne sammenheng stille den reisende de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.
Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter OrkideEkspressen å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2      Kundens plikter

Den reisende plikter å sette seg inn i OrkideEkspressens reisevilkår og de betingelser OrkideEkspressen har tatt inn i sine brosjyrer, internettsider eller på annen måte, samt å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt. 9.

a) Betaling: Den reisende plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir OrkideEkspressen rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Den reisende plikter ved bestilling å gi OrkideEkspressen de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. OrkideEkspressen er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte.  Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement OrkideEkspressen har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi OrkideEkspressen beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.2 a) – d).
Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må den reisende så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til OrkideEkspressen senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

d) Dokumenter etc.: Den reisende plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. OrkideEkspressen, evt. transportselskapet eller andre underleverandører har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc.: Den reisende plikter videre å rette seg etter OrkideEkspressens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre underleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Den reisende skal videre rette seg etter de anvisninger OrkideEkspressen gir om frammøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for OrkideEkspressen og deres underleverandører. OrkideEkspressen, evt. transportselskapet eller andre underleverandører har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc.: Den reisende plikter å overholde OrkideEkspressens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir OrkideEkspressen rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. OrkideEkspressen har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres OrkideEkspressen ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Den reisende er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

8.        Om mangler

8.1      Mangler før avreise

Den reisende kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for den reisende. Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Den reisende skal i tilfelle gi OrkideEkspressen beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, skal slik melding være gitt innen 3 dager etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.
Den reisende har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp, samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.

Alternativt har den reisende rett til å delta i en annen pakkereise dersom OrkideEkspressen kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal den reisende betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav den reisende har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal OrkideEkspressen tilbakeføre til den reisende differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning. Kan OrkideEkspressen ikke tilby en slik erstatningsreise, kan den reisende selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde OrkideEkspressen ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.
Dersom den reisende, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog den reisendes valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2      Mangler etter avreise

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes den reisende eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag den reisende må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som OrkideEkspressen verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

Den reisende plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt. 7.2. c) vil normalt bety at den reisendes eventuelle rettigheter bortfaller.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir den reisende disse rettighetene:

a) Avhjelp: Den reisende kan kreve at OrkideEkspressen avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for den reisende. Avslår den reisende retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til OrkideEkspressen eller OrkideEkspressens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister den reisende retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter den reisende har hatt ved selv å utbedre mangelen når OrkideEkspressen ikke har vært i stand til dette.

c) Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan den reisende heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt iht. avtalen. Hever den reisende avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i art 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

d) Erstatning: Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at den reisende lider tap, kan den reisende kreve erstatning av OrkideEkspressen.  Den reisende kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført den reisende vesentlig ulempe. OrkideEkspressens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom OrkideEkspressen kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor OrkideEkspressens kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. OrkideEkspressen plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig.

Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Problemer i forbindelse med flytransport (forsinkelser, bortkommet bagasje etc.) løses best og raskest ved å ta direkte kontakt med angjeldende flyselskap, som er ansvarlig iht. luftfartsloven og internasjonale konvensjoner.

Uansett om OrkideEkspressen er erstatningspliktig iht. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.
e) Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger):
Bestemmelsene finnes på denne adressen:
Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU’s nevnte forordning.

Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp iht. EU-reglene enten fra arrangøren eller utførende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag/erstatning etter pakkereiseloven.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr. art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal den reisende kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

f) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt. 8:
I.          Avvik fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.
II.         Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være «vanlige» på destinasjonen.
III.        Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til.
IV.        Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal ikke betraktes som «påregnelige avvik».
V.         Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.
VI.        Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9.        Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

Få nyhetsbrev med reiseinspirasjon og gode tilbud: